TechFactors

Your trusted partner in education

About Us

Mission

Make learning a great experience

Vision

To be the preferred e-learning provider

Courseware

Harness Curiosity to Study Science through Inquiry-Based Approach

ScienceTek adopts an investigative approach to learning where students are encouraged to ask questions, gather data, and find solutions to scientific problems.

Pagpapaunlad at Pagpapalawak ng Karunungan sa Panitikan at Komunikasyon

Ang FilipinoTek ay nakatugon sa mga prinsipyo ng komunikatibong pagtuturo ng wika, pinatnubayang pagbasa, konstekstuwalisayon, at integrasyon ng teknolohiya kaya nagiging kaaya-aya ang karanasan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wikang Filipino, panitikan, at balarila.

Develop Effective Communicators and Global Collaborators

EnglishTek provides a holistic, authentic, and interactive approach to language learning in the 21st century. It immerses students in communicative task-based activities and exposes them to real-life uses of the language to build and master skills for effective communication.

Develop Model Thinkers and Problem Solvers

MathTek addresses the problems of abstraction and motivation among students through teaching methods that not only reinforce learning, but also encourage students to exercise their creativity.

Pagmamahal at Pananagutan sa Sarili, sa Kapwa, at sa Bayan

Ang APTek ay handog ng Tech Factors Inc sa pagtuturo at pagkatuto ng Araling Panlipunan batay sa mga pinakabagong pananaliksik na lalo pang pinadali ang pagamit dahil sa mga kasalukuyang teknolohiya.

Preparing Students for Lifelong Learning

SeniorHigh Series produce self-directed learners through outcome-based approach. Each module will equip them with tools necessary for the professional setting.

Our Location